Accredited employment, as an important step for disabled people’s occupational rehabilitation, provides a gradual transition and preparation for the open labour market. Thus it guarantees a higher level of employment by widening the rehabilitation toolbox to individual skills.

Reference

Occupazione accreditata

L’occupazione accreditata, come passo importante per la riabilitazione professionale delle persone disabili, prevede una transizione graduale e una preparazione per un mercato del lavoro aperto. In tal modo garantisce un livello più elevato di occupazione ampliando la cassetta degli attrezzi riabilitativa alle competenze individuali.

Akkreditált foglalkoztatás

Az akkreditált foglalkoztatás a fogyatékkal élők (megváltozott munkaképességű személyek) foglalkozási rehabilitációjának fontos része, amely fokozatos átmenetet és felkészülést biztosít a nyílt munkaerőpiacra. A rehabilitáció eszköztárának egyéni készségekre való kiterjesztésén keresztül magasabb foglalkoztatási szintet garantál.

Διαπιστευμένη απασχόληση

Η διαπιστευμένη απασχόληση, ως σημαντικό βήμα για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, παρέχει μια σταδιακή μετάβαση και προετοιμασία για την  αγορά εργασίας. Έτσι, εγγυάται υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης διευρύνοντας τα παρεχόμενα εργαλεία για βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων.

Agroecology is considered jointly as a science, a practice and a social movement . It encompasses the whole food system from the soil to the organization of human societies. It is value-laden and based on core principles. As a science, it gives priority to action research, holistic and participatory approaches, and transdisciplinarity that is inclusive of different knowledge systems. As a practice, it is based on sustainable use of local renewable resources, local farmers’ knowledge and priorities, wise use of biodiversity to provide ecosystem services and resilience, and solutions that provide multiple benefits (environmental, economic, social) from local to global. As a movement, it defends smallholders and family farming, farmers and rural communities, food sovereignty, local and short food supply chains, diversity of indigenous seeds and breeds, healthy and quality food.

Reference

Agroecologia

L’agroecologia è considerata congiuntamente come una scienza, una pratica e un movimento sociale. Comprende l’intero sistema alimentare dal suolo all’organizzazione delle società umane. È un termine carico di valore e basato su principi fondamentali. In quanto scienza, dà priorità alla ricerca-azione, agli approcci olistici e partecipativi e alla transdisciplinarietà che includa diversi sistemi di conoscenza. Come pratica, si basa sull’uso sostenibile delle risorse rinnovabili locali, sulla conoscenza e sulle priorità degli agricoltori locali, sull’uso saggio della biodiversità per fornire servizi ecosistemici e resilienza e soluzioni che forniscano molteplici benefici (ambientali, economici, sociali) dal locale al globale . Come movimento, difende i piccoli proprietari e l’agricoltura familiare, gli agricoltori e le comunità rurali, la sovranità alimentare, le filiere alimentari locali e corte, la diversità dei semi e delle razze autoctone, il cibo sano e di qualità.

Agroökológia

Az agroökológia elősegíti az ökológiai összefüggések érvényesülését teljes értékláncok mentén, a termelőtől a fogyasztóig. Továbbá ösztönzően hat a talajegészség megőrzésére, a tápanyag-körforgására, az energiahatékonyságra és a biodiverzitás megőrzésére. Az agroökológia egyszerre gyakorlat, tudományos irányzat és társadalmi mozgalom, amely a helyi közösségek megerősítése érdekében társadalmi változásokra törekszik a méltányosságot és az élelmiszer-önrendelkezést szem előtt tartva.

Αγροοικολογία

Η αγροοικολογία θεωρείται από κοινού ως επιστήμη, πρακτική αλλά και κοινωνικό κίνημα. Περιλαμβάνει ολόκληρο το σύστημα τροφίμων από το έδαφος μέχρι την οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Περιλαμβάνει  αξίες και βασίζεται σε βασικές αρχές. Ως επιστήμη, δίνει προτεραιότητα στην δραστική έρευνα, τις ολιστικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις και τη διεπιστημονικότητα που περιλαμβάνει διαφορετικά συστήματα γνώσης. Ως πρακτική, βασίζεται στη βιώσιμη χρήση των τοπικών ανανεώσιμων πόρων, στη γνώση και στις προτεραιότητες των τοπικών αγροτών, στη συνετή χρήση της βιοποικιλότητας για την παροχή υπηρεσιών και ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος. Επίσης, βασίζεται σε λύσεις που παρέχουν πολλαπλά οφέλη (περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά) από την τοπική παραγωγή έως την παγκόσμια. Ως κοινωνικό κίνημα, υπερασπίζεται τους μικροκαλλιεργητές και την οικογενειακή γεωργία, τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες, την κυριαρχία στη διάθεση των τροφίμων, τις τοπικές και σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, την ποικιλία των αυτόχθονων σπόρων και φυλών, την υγιεινή και ποιοτική τροφή.

Biodiversity refers to the variety of living species on Earth, including plants, animals, bacteria, and fungi. While Earth’s biodiversity is so rich that many species have yet to be discovered, many species are being threatened with extinction due to human activities, putting the Earth’s magnificent biodiversity at risk.

Reference

Biodiversità

La biodiversità si riferisce alla varietà di specie viventi sulla Terra, comprese piante, animali, batteri e funghi. Mentre la biodiversità della Terra è così ricca che molte specie devono ancora essere scoperte, molte specie sono minacciate di estinzione a causa delle attività umane, mettendo a rischio la magnifica biodiversità della Terra.

Biodiverzitás

A biodiverzitás a Földön élő fajok sokféleségét jelenti, beleértve a növényeket, állatokat, baktériumokat és gombákat. Abból kiindulva, hogy még léteznek fel nem fedezett fajok, a Föld biológiai sokfélesége gazdagnak tekinthető. Ugyanakkor számos faj kihalással fenyegetett az emberi tevékenységek miatt, ami komoly veszélyt jelent a biodiverzitásra.

Βιοποικιλότητα

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των ζωντανών ειδών στη Γη, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων, των βακτηρίων και των μυκήτων. Ενώ η βιοποικιλότητα της Γης είναι τόσο πλούσια που πολλά είδη δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, πολλά είδη απειλούνται με εξαφάνιση λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, θέτοντας σε κίνδυνο την υπέροχη βιοποικιλότητα της Γης.

Biodynamic farming is a regenerative and holistic approach to agricultural, gardening and food production and processing. It has higher standards than organic agriculture, because it looks at the bigger picture and tries to put back more than it extracts. Biodynamic is the highest organic quality and regarded the most sustainable form of land agriculture.

Reference

Agricoltura biodinamica

L’agricoltura biodinamica è un approccio rigenerativo e olistico alla produzione e trasformazione dell’agricoltura, del giardinaggio e del cibo. Ha standard più elevati rispetto all’agricoltura biologica, perché guarda al quadro più ampio e cerca di restituire più di quanto estrae. La biodinamica è la più alta qualità biologica ed è considerata la forma più sostenibile di agricoltura.

Biodinamikus gazdálkodás

A biodinamikus gazdálkodás a mezőgazdaság, kertészet, élelmiszertermelés és -feldolgozás regeneratív és holisztikus megközelítése. Magasabb követelményeket támaszt az ökológiai gazdálkodásnál, mivel a tágabb képre figyelve, igyekszik többet visszatenni a természeti környezetbe, mint amennyit használ. A biodinamikus a legjobb ökológiai minőséget biztosító és a legfenntarthatóbb formája a gazdálkodásnak.

Βιοδυναμική Γεωργία

Η βιοδυναμική γεωργία είναι μια αναγεννητική και ολιστική προσέγγιση στη γεωργία, την κηπουρική και την παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων. Έχει υψηλότερα πρότυπα από τη βιολογική γεωργία, γιατί επικεντρώνεται στη γενικότερη εικόνα και προσπαθεί να έχει ένα θετικό ισοζύγιο στους πόρους που απαιτούνται για την γεωργική παραγωγή. Η βιοδυναμική είναι η ποιοτικότερη μορφή βιολογικής γεωργίας και θεωρείται η πιο βιώσιμη μορφή γεωργίας.

All food producers, processors or traders who wish to market their food as organic need to be registered with a control agency or body. The control agency or body is responsible for verifying that the operator acts in compliance with organic rules. Each EU country can decide whether this is a public or a private body but they all check that the European Union’s rules on organic production are followed. This involves a yearly inspection and a set of checks to make sure you comply with the rules on organic production.

Reference

Azienda biologica certificata

Tutti i produttori alimentari, i trasformatori o i commercianti che intendono commercializzare i loro prodotti come prodotti biologici devono essere registrati presso un’agenzia o un organismo di controllo, che ha la responsabilità di verificare che l’operatore operi nel rispetto delle norme in materia di agricoltura biologica.
Ciascun paese dell’UE può decidere se nominare un organismo pubblico o privato, che in ogni caso deve verificare che le norme dell’Unione europea in materia di produzione biologica siano rispettate. Ciò comporta un’ispezione annuale e una serie di controlli per verificare la conformità alle norme sulla produzione biologica.

Minősített ökogazdaság

Minden élelmiszer-termelőnek, -feldolgozónak vagy -kereskedőnek, aki ökológiaiként kívánja forgalmazni az adott terméket, regisztrálnia kell egy tanúsító szervezetnél. A tanusító szervezet ellenőrzi, hogy a vállalkozás az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően jár-e el. Minden EU-s tagállam eldöntheti, hogy állami vagy magánszervezet végzi el a tanúsítást, azonban mindegyik tanusító szervezet köteles felügyelni az uniós szabályok betartását. A tanúsító szervezetek éves ellenőrzéseket, be nem jelentett és pótellenőrzéseket, valamint mintavételeket is végeznek.

Πιστοποιημένη βιολογική φάρμα

Όλοι οι παραγωγοί, μεταποιητές ή έμποροι τροφίμων που επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά τα τρόφιμά τους ως βιολογικά πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε έναν φορέα ή μία υπηρεσία ελέγχου. Ο φορέας ή η υπηρεσία ελέγχου είναι υπεύθυνη για την βεβαίωση ότι ο παραγωγός, μεταποιητής ή έμπορος ενεργεί σύμφωνα με τους βιολογικούς κανόνες. Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει εάν πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, αλλά όλοι ελέγχουν ότι τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή. Αυτό περιλαμβάνει μια ετήσια επιθεώρηση και ένα σύνολο ελέγχων για τη βεβαίωση ότι ο παραγωγός συμμορφώνεται με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής.

Community Supported Agriculture (CSA) provides an environmentally sound sustainable alternative to the current food system with a very special social approach as association members cooperation based on solidarity and mutual benefit. It is a direct agreement between producers and consumers for a regular supply of seasonal products, integrating producers and consumers into one system. As the two groups complement each other, they create a solidarity contract that is based on the consumers’ trust and mutual responsibility.

Reference:
European CSA Research Group. (2016). Overview of Community Supported Agriculture in Europe Urgenci.                                                                                                                                                                 
Hayes, M., A. Huese Ch., A. Descombes (eds.) (2013). Organic market garden start-up manual. (Ecovoc Leonardo project) Budapest, GAK Nonprofit Kozhasznu Kft.                             
Hayes, M., Milankovics, K. (2001). CSA: A farmers’ manual. Godollo. Horvath, G. (2013). Community Supported Agriculture getting your share. Budapest: Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Agricoltura Sostenuta dalla Comunità (ASC)

L’Agricoltura Sostenuta dalla Comunità (ASC) fornisce un’alternativa sostenibile e rispettosa dell’ambiente all’attuale sistema alimentare con un approccio sociale molto speciale in quanto i membri dell’associazione cooperano sulla base della solidarietà e del vantaggio reciproco. Si tratta di un accordo diretto tra produttori e consumatori per una fornitura regolare di prodotti stagionali, integrando produttori e consumatori in un unico sistema. Poiché i due gruppi si completano a vicenda, creano un contratto di solidarietà basato sulla fiducia e sulla responsabilità reciproca dei consumatori.

Közösség által támogatott mezőgazdaság (CSA)

A Közösség által támogatott mezőgazdaság (Community Supported Agriculture, CSA) környezetbarát, fenntartható alternatívája a jelenlegi élelmiszerrendszernek. A tagok szolidaritáson alapuló és kölcsönös előnyökkel járó együttműködése sajátos társadalmi megközelítésnek tekinthető. Ez egy közvetlen megállapodás a termelők és a fogyasztók között szezonális termékekkel való rendszeres ellátásra, amely ezeket a szereplőket egy rendszerbe integrálja. A két csoport kiegészíti egymást, így szolidaritási szerződés jön létre, amelynek az alapja a fogyasztók bizalma és a kölcsönös felelősség.

Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓ)

Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓ) παρέχει μια περιβαλλοντικά ορθή, βιώσιμη κι εναλλακτική λύση στο τρέχον σύστημα τροφίμων με μια πολύ ιδιαίτερη κοινωνική προσέγγιση ως συνεργασία που βασίζεται στην αλληλεγγύη και το αμοιβαίο όφελος. Είναι μια άμεση συμφωνία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών για τακτική προμήθεια εποχικών προϊόντων, ενσωματώνοντας παραγωγούς και καταναλωτές σε ένα σύστημα. Καθώς οι δύο ομάδες αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργούν ένα συμβόλαιο αλληλεγγύης που βασίζεται στην αμοιβαία ευθύνη και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Corporate Social Responsibility is a management concept whereby  companies integrate social and environmental concerns in their business  operations and interactions with their stakeholders. CSR is generally  understood as being the way through which a company achieves a balance  of economic, environmental and social imperatives (“Triple-Bottom-Line-  Approach”), while at the same time addressing the expectations of  shareholders and stakeholders. 

Reference

Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)

La responsabilità sociale d’impresa è un concetto di gestione in base al quale le aziende integrano gli interessi sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nelle interazioni con i loro stakeholder. La CSR è generalmente intesa come il modo attraverso il quale un’azienda raggiunge un equilibrio di imperativi economici, ambientali e sociali (“Approccio Triple-Bottom-Line”), rispondendo allo stesso tempo alle aspettative deI soci e degli stakeholder.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)

A Vállalati társadalmi felelősségvállalás olyan vezetési koncepció, amely által a vállalatok integrálják a társadalmi és környezeti szempontokat az üzleti tevékenységeikbe és az érintettekkel való interakcióikba. A CSR-t általában úgy értelmezik, mint azt az utat, amelyen keresztül a vállalat egyensúlyt teremt a gazdasági, környezeti és társadalmi követelmények között („Triple-Bottom-Line-Approach”), miközben megfelel a részvényesek és az érdekeltek elvárásainak is.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια έννοια διαχείρισης σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η ΕΚΕ νοείται γενικά ως ο τρόπος μέσω του οποίου μια εταιρεία επιτυγχάνει μια ισορροπία στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δεσμεύσεις («Triple-Bottom-Line- Approach»), ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μετόχων και των ενδιαφερομένων.

The state of having a physical or mental condition that makes it difficult to do some things that most other people can do

Reference

Disabilità

La disabilità è lo stato di avere una condizione fisica o mentale che rende difficile fare alcune cose che la maggior parte delle altre persone può fare.

Fogyatékosság

A fogyatékosság a test vagy a lélek bármely olyan állapota (károsodása), amely megnehezíti a személy számára bizonyos tevékenységek végzését (tevékenységkorlátozás) és az őt körülvevő világgal való interakciót (részvételi korlátozások).

Αναπηρία

Η κατάσταση της σωματικής ή ψυχικής ικανότητας του ατόμου που καθιστά δύσκολο να κάνει κάποια πράγματα που μπορούν να κάνουν οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι.

Disadvantaged is a generic term for individuals or groups of people who face particular problems, such as physical or mental disability or economic problems. A disadvantaged person belongs to a specific vulnerable group.

Reference

Svantaggiato

Svantaggiato è un termine generico per indicare individui o gruppi di persone che devono affrontare problemi particolari, come disabilità fisiche o mentali o problemi economici. Una persona svantaggiata può appartenere a uno specifico gruppo vulnerabile. (Nota per sviluppare il sito LINK al termine Gruppi vulnerabili)

Hátrányos helyzetűek

A „hátrányos helyzetű”  azon egyénekre vagy embercsoportokra vonatkozó fogalom, akik speciális problémákkal küszködnek, mint pl. testi vagy szellemi fogyatékkal vagy gazdasági nehézségekkel. A hátrányos helyzetű személyeket a sérülékeny társadalmi csoportba soroljuk.

Μη προνομιούχος

Μη προνομιούχος είναι ένας γενικός όρος για άτομα ή ομάδες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα όπως σωματική ή πνευματική αναπηρία ή οικονομικά προβλήματα.

The term educational farm means a farm that, in addition to the normal production of crops or livestock breeding, is also equipped to provide educational and training activities for both children and adults. Educational farms often become a destination for school trips, but not only: they are also suitable for families or groups who want to get closer to the rural world. In Italy, educational farms must be registered in special regional registers, in addition they must also sign a charter of commitments and quality.

Reference

Fattoria didattica

Con il termine fattoria didattica si intende un’azienda agricola che, oltre alla normale produzione di colture o allevamento, è attrezzata anche per svolgere attività educative e formative sia per bambini che per adulti. Le fattorie didattiche diventano spesso meta di gite scolastiche, ma non solo: sono adatte anche a famiglie o gruppi che vogliono avvicinarsi al mondo rurale. In Italia le fattorie didattiche devono essere iscritte in appositi albi regionali, inoltre devono anche sottoscrivere una carta degli impegni e della qualità.

Tangazdaság

A tangazdaság olyan gazdaság, amely a szokásos növénytermesztési vagy állattenyésztési tevékenységen kívül oktatási és képzési feladatokat is ellát, gyerekek és felnőttek számára. Ezekbe a gazdaságokba gyakran szerveznek iskolai kirándulásokat, de oda látogathatnak a vidék iránt érdeklődő családok vagy csoportok is. Olaszországban a tangazdaságokat speciális regionális nyilvántartásokba jegyzik be, valamint alá kell írniuk kötelezettségvállalási és minőségbiztosítási megállapodást is.

Εκπαιδευτικό αγρόκτημα

Ο όρος εκπαιδευτικό αγρόκτημα σημαίνει ένα αγρόκτημα που, εκτός από την σύνηθη παραγωγή καλλιεργειών ή την κτηνοτροφία, είναι επίσης εξοπλισμένο για την παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Τα εκπαιδευτικά αγροκτήματα γίνονται συχνά προορισμός για σχολικές εκδρομές, αλλά όχι μόνο: είναι επίσης κατάλληλα για οικογένειες ή ομάδες που θέλουν να έρθουν πιο κοντά στον αγροτικό κόσμο. Στην Ιταλία, τα εκπαιδευτικά αγροκτήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε ειδικά περιφερειακά μητρώα, επιπλέον πρέπει να υπογράψουν καταστατικό δεσμεύσεων και ποιότητας.

Products ethically produced and/or which are not harmful to the environment and society. About SF products, they have an additional added value, they are the result of the working and social inclusion of vulnerable people. 

Reference

Prodotti etici

Sono beni prodotti eticamente e/o non dannosi per l’ambiente e la società. Riguardo quelli prodotti nelle fattorie sociali hanno un ulteriore valore aggiunto, sono il risultato dell’inclusione lavorativa e sociale di persone vulnerabili.

Etikus termékek

Etikus módon előállított és/vagy a környezetre és a társadalomra nem káros termékek. A szociális fam-termékek is járulékos hozzáadott értékkel rendelkeznek, mivel eredményei a sebezhető, kiszolgáltatott személyek munkavállalásának és társadalmi befogadásának.

Ηθικά προϊόντα

Προϊόντα που παράγονται ηθικά και/ή που δεν είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την κοινωνία. Σχετικά με τα προϊόντα κοινωνικής γεωργίας (ΚΓ), έχουν μια πρόσθετη προστιθέμενη αξία, καθώς είναι αποτέλεσμα της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ατόμων.

Good farming practices that integrate biodiversity and ecosystem management for sustainable crop production intensification are principally applied at a local scale, and refer to agricultural management practices, approaches and technologies that can be used to produce high yields of crop, while maintaining and/or enhancing environmental sustainability. A range of options exist for good farm management practices, approaches and technologies that sustainably manage biological processes to maintain and/or improve the environment, and ensure sustainability, while at the same time improve crop production. Examples include: conservation agriculture, integrated pest management, integrated plant nutrient management and pollination management, amongst others.

Reference

Buone pratiche agricole

Le buone pratiche agricole, che integrano la biodiversità e la gestione degli ecosistemi per l’intensificazione della sostenibilità della produzione agricola, sono principalmente applicate su scala locale e si riferiscono a pratiche, approcci e tecnologie di gestione agricola che possono essere utilizzati per produrre raccolti di qualità, mantenendo e/o migliorando la sostenibilità ambientale. Esiste una gamma di opzioni per le buone pratiche, approcci e tecnologie di gestione dell’azienda agricola che gestiscono in modo sostenibile i processi biologici per mantenere e/o migliorare l’ambiente e garantire la sostenibilità, migliorando allo stesso tempo la produzione agricola. Gli esempi includono, tra l’altro: agricoltura conservativa, gestione integrata dei parassiti, gestione integrata dei nutrienti per le piante, gestione dell’impollinazione.

Helyes gazdálkodási gyakorlatok

Helyes gazdálkodási gyakorlatok (HGGY): A biodiverzitást és az ökoszisztéma-menedzsmentet a fenntartható növénytermesztés intenzifikálása érdekében integráló  gyakorlatok, amelyeket elsősorban helyi szinten alkalmaznak. Olyan mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatokat, megközelítéseket és technológiákat foglal magában, amelyek segítségével magas terméshozamot lehet elérni, miközben megőrizhető és/ vagy fokozható a környezeti fenntarthatóság. Számos ilyen megoldás létezik, úgymint a talajvédő gazdálkodás, integrált növényvédelem, okszerű tápanyaggazdálkodás stb.

Καλές γεωργικές πρακτικές

Οι καλές γεωργικές πρακτικές που ενσωματώνουν τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του οικοσυστήματος για την εντατικοποίηση της βιώσιμης φυτικής παραγωγής εφαρμόζονται κυρίως σε τοπική κλίμακα και αναφέρονται σε πρακτικές, προσεγγίσεις και τεχνολογίες γεωργικής διαχείρισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υψηλών αποδόσεων καλλιεργειών, διατηρώντας και/ή ενισχύοντας τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υπάρχει μια σειρά επιλογών καλής πρακτικής, προσεγγίσεων και τεχνολογιών για τη βιώσιμη διαχείριση των βιολογικών διεργασιών ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση ή/και η βελτίωση του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της βιωσιμότητας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την παραγωγή καλλιεργειών. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν: η γεωργία διατήρησης, η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων, η ολοκληρωμένη διαχείριση θρεπτικών στοιχείων των φυτών και η διαχείριση επικονίασης.

Horticultural therapy is a professional practice that uses plants and gardening to improve mental and physical health. The benefits of horticultural therapy can be seen in different segments of the population, from those dealing with rehabilitation from surgery, to inmates, to people with mental disorders. Orthotherapy provides a means to help people develop their social skills, improve physical mobility, and regain confidence. 

Reference, Reference

Ortoterapia

L’ortoterapia è una pratica professionale che utilizza le piante e il giardinaggio per migliorare la salute mentale e fisica. I benefici dell’ortoterapia possono essere visti in diversi segmenti della popolazione, da quelli che si occupano di riabilitazione dall’intervento chirurgico, ai detenuti, alle persone con disturbi mentali. L’ortoterapia fornisce un mezzo per aiutare le persone a sviluppare le proprie abilità sociali, migliorare la mobilità fisica e ritrovare la fiducia.

Kertterápia

A kertterápia  a növényeket és a kertészkedést használja fel a mentális és fizikai egészség javítására. A kertterápia előnyei a lakosság különböző szegmenseiben érzékelhető, és a műtéti rehabilitációtól kezdve a fogvatartottak terápiáján át a mentális problémákkal küzdőkig alkalmazható.

Θεραπευτική Κηπουρική

Η θεραπευτική κηπουρική είναι μια επαγγελματική πρακτική που χρησιμοποιεί τα φυτά για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας. Τα οφέλη της θεραπευτικής κηπουρικής μπορούν να φανούν σε διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού, από εκείνα που ασχολούνται με την αποκατάσταση από χειρουργικές επεμβάσεις, στους τρόφιμους, έως τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Η ορθοθεραπεία παρέχει ένα μέσο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να βελτιώσουν τη σωματική τους κινητικότητα και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Agriculture besides its primary role of food, fodder and fibre production forms agricultural landscape and has impact on society. External effects of agricultural production are not reflected in agricultural commodity prices, but society benefits from their positive externalities that can be environmental, recreational, health-related, social and socio-economic, aesthetic, historical, educational, protective and cultural. Based on a more complex approach of the entities involved in social farming, the cultural, recreational, health, and environmental functions are more significantly fulfilled. 

Reference

Funzioni non produttive della fattoria sociale

L’agricoltura, oltre al suo ruolo primario di produzione di cibo, foraggi e fibre, caratterizza il paesaggio agricolo e ha un impatto sulla società. Gli effetti esterni della produzione agricola non si riflettono nei prezzi delle materie prime agricole, ma la società beneficia delle loro esternalità positive che possono essere ambientali, ricreative, legate alla salute, sociali e socioeconomiche, estetiche, storiche, educative, protettive e culturali. Sulla base di un approccio più complesso delle entità coinvolte nell’agricoltura sociale, le funzioni culturali, ricreative, sanitarie e ambientali sono adempiute in modo più significativo.

Szociális farmgazdaságok nem-termelő funkciói

 A mezőgazdaság legfontosabb feladata a mezőgazdasági termékek előállítása. Emellett azonban számos egyéb, nem termelő funkciója is van (pl. szociális, társadalmi-gazdasági, környezeti, esztétikai, kulturális stb.). A nem termelő tevékenységek számos szociális farmgazdaság, vállalkozás életében fontos szerepet töltenek be, és sokszor magánál a termelésnél is fontosabbak. A nem termelő funkciók véletlenszerűen, ugyanakkor a gazdálkodók célzott tevékenysége révén teljesülnek. Ide tartozik a termékfeldolgozás, a mezőgazdasági évhez kapcsolódó események szervezése, a tájmegőrzés, a zöld közterületek fenntartása, az oktatás, az agroturizmus stb.  

Μη παραγωγικές λειτουργίες κοινωνικών αγροκτημάτων

Η γεωργία εκτός από τον πρωταρχικό ρόλο της παραγωγής τροφίμων, ζωοτροφών και φυτικών ινών διαμορφώνει το αγροτικό τοπίο και έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Οι εξωτερικές επιδράσεις της γεωργικής παραγωγής δεν αντανακλώνται στις τιμές των γεωργικών προϊόντων, αλλά η κοινωνία επωφελείται από τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις τους που μπορεί να είναι περιβαλλοντικές, ψυχαγωγικές, σχετιζόμενες με την υγεία, κοινωνικές και κοινωνικοοικονομικές, αισθητικές, ιστορικές, εκπαιδευτικές, προστατευτικές και πολιτιστικές. Με βάση μια πιο σύνθετη προσέγγιση των φορέων που εμπλέκονται στην κοινωνική γεωργία, οι πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, υγειονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες εκπληρώνονται καλύτερα.

Organic farming follows the principles of Organic Agriculture which is a production system that sustains the health of soils, ecosystems, and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic Agriculture combines tradition, innovation, and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and good quality of life for all involved.

Reference

Agricoltura biologica

L’agricoltura biologica è un sistema produttivo che sostiene la salute dei suoli, degli ecosistemi e delle persone. Si basa su processi ecologici, biodiversità e cicli adattati alle condizioni locali, piuttosto che sull’uso di input con effetti negativi. L’agricoltura biologica combina tradizione, innovazione e scienza a beneficio dell’ambiente condiviso e promuovere relazioni eque e una buona qualità di vita per tutti i soggetti coinvolti.

Ökológiai gazdálkodás/ökológiai mezőgazdaság

Az ökológiai gazdálkodás egy olyan gazdálkodási, élelmiszer-előállító rendszer, mely tiltja, illetve korlátozza bizonyos növényvédőszerek, műtrágyák, talajjavító szerek, valamint a mesterséges állatgyógyászati készítmények, illetve hozamfokozók használatát. Az ökológiai termelés magas állatjóléti szabványokat alkalmaz, elősegíti a természeti környezet megóvását és a fenntarthatóságot. A gazdasági szereplő a gazdálkodás során elvárt elvek, szabályok betartását fokozott ellenőrzés mellett alkalmazza a termeléstől a feldolgozáson keresztül a kereskedelemig. Az ökológiai gazdálkodás rendszeréből származó termékek megnevezésben az „öko” előtag, valamint szinonimái, a „bio” és az „organic”, azaz organikus gazdálkodás használatosak.

Reference

Βιολογική γεωργία

Η Βιολογική Γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής που διατηρεί την υγεία του εδάφους, των οικοσυστημάτων και των ανθρώπων. Βασίζεται σε οικολογικές διαδικασίες και στην βιοποικιλότητα προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες, και όχι στη χρήση εισροών με δυσμενείς επιπτώσεις. Η Βιολογική Γεωργία συνδυάζει την παράδοση, την καινοτομία και την επιστήμη για να ωφελήσει το περιβάλλον και να προωθήσει δίκαιες σχέσεις και καλή ποιότητα ζωής για όλους τους εμπλεκόμενους.

Conversion is a process which has to undergo a farm that wishes to produce organically. During this period, organic production methods need to be used but the resulting product cannot be sold as organic.
The length of this conversion period depends on the type of organic product being produced.

Reference

Conversione

Le aziende che intendono produrre con metodo biologico devono essere sottoposte al cosiddetto processo di “conversione”. Durante questo periodo, devono utilizzare i metodi di produzione biologica, ma il prodotto che ne risulta non può essere venduto come biologico. La durata  del periodo di conversione dipende dal tipo di prodotto biologico con cui si lavora.

Átállás

Az átállás egy olyan folyamat, amelyen keresztül kell mennie annak a  gazdaságnak, amely ökológiai gazdálkodást kíván folytatni. Az átállás időszakában már az ökológiai gazdálkodás követelményeinek meg kell felelni, de az ebből az átállási időszakból származó termékeket még nem lehet ‘bioként’ értékesíteni. Az átállási időszak hossza az előállított áru/termék típusától függ.

“Μετατροπή”

Η μετατροπή είναι μια διαδικασία που πρέπει να υποβληθεί σε ένα αγρόκτημα που επιθυμεί να παράγει βιολογικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι βιολογικής παραγωγής, αλλά το προϊόν που προκύπτει δεν μπορεί να πωληθεί ως βιολογικό. Η διάρκεια αυτής της περιόδου μετατροπής εξαρτάται από τον τύπο του βιολογικού προϊόντος που παράγεται.

The professional educator is a person who organizes and manages educational and rehabilitation projects and services within health or socio-educational services, intended for vulnerable population groups.  He/she works in multidisciplinary teams, stimulates groups and individuals to pursue the goal of social reintegration by defining educational, welfare and health actions responding to individual needs through the development of autonomy, individual potential and social relationships with the external environment.
In Italy, a distinction is made between the PROFESSIONAL SOCIO-HEALTH EDUCATOR, who can operate both within health facilities, and in cooperatives and communities, and the PROFESSIONAL SOCIO-PEDAGOGICAL EDUCATOR who works within the educational and social services of public organizations and Third Sector.

Reference

Educatore professionale

L’educatore professionale è una persona che organizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi nell’ambito dei servizi sanitari o socio-educativi, destinati a fasce di popolazione vulnerabili. Lavora in équipe multidisciplinari, stimola gruppi e individui a perseguire l’obiettivo del reinserimento sociale definendo azioni educative, assistenziali e sanitarie che rispondano ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell’autonomia, delle potenzialità individuali e delle relazioni sociali con l’ambiente esterno.
In Italia si distingue tra EDUCATORE SOCIO-SANITARIO PROFESSIONALE, che può operare sia all’interno di strutture sanitarie, sia in cooperative e comunità, ed EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO PROFESSIONALE che opera all’interno dei servizi educativi e sociali degli enti pubblici e del Terzo Settore.

Mentál higiénés oktató

A mentál higiénés oktató az egészségügyi vagy a szociális-oktatási szolgáltatásokon belüli oktatási és rehabilitációs projekteket, szolgáltatásokat szervez és irányít, nehéz helyzetben lévők számára: kábítószer-függők, alkoholisták, fogvatartottak, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, kisebbséghez tartozók és idősek számára. Multidiszciplináris csapatokban dolgozik, ösztönzi a csoportokat és az egyéneket a társadalmi reintegráció céljának elérésére azáltal, hogy olyan oktatási, jóléti és egészségügyi beavatkozásokat határoz meg, amelyek az egyéni igényekre reagálnak az autonómia, az egyéni potenciál és a külső környezettel való társadalmi kapcsolatok fejlesztése révén.
Olaszországban különbséget tesznek az egészségügyben dolgozó szociálpedagógus, aki mind az egészségügyi intézményeken belül, mind a szövetkezetekben és közösségekben tevékenykedhet, valamint a  szociálpedagógus között, aki az állami szervezetek és a Harmadik Szektor oktatási és szociális szolgáltatásaiban dolgozik.

Επαγγελματίας εκπαιδευτής

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής οργανώνει και διαχειρίζεται έργα και υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης σε δομές υγείας ή σε κοινωνικο-εκπαιδευτικές δομές, που απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες: ανήλικους, τοξικομανείς, αλκοολικούς, κρατούμενους, άτομα με αναπηρία, ψυχιατρικούς ασθενείς και ηλικιωμένους. Συνήθως εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, ενθαρρύνει ομάδες ανθρώπων και μεμονωμένα άτομα να επιδιώξουν τον στόχο της κοινωνικής επανένταξης ορίζοντας εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αλλά και παρεμβάσεις πρόνοιας και υγείας που ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες, μέσω της ανάπτυξης της αυτονομίας, της ατομικής προοπτικής και των κοινωνικών σχέσεων.
Γίνεται διάκριση μεταξύ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ με εξιδίκευση σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ αντικείμενα και που μπορεί να δραστηριοποιείται τόσο σε δομές υγείας, όσο και σε συνεταιρισμούς και κοινότητες, και στον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ με εξειδίκευση σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ αντικείμενια που εργάζεται στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες δημοσίων οργανισμών και του Τρίτογενή Τομέα.

The sector of the job market controlled by government bodies, whether at the federal, state, or local level. A public employee is a person who is employed by a government agency and includes the employees of a municipal, county, state, or federal agency or state college or university.

Reference, Reference

Pubblico impiego

Il settore del mercato del lavoro controllato dagli enti governativi, a livello federale, statale o locale. Un dipendente pubblico è una persona che è alle dipendenze di un’agenzia governativa e include i dipendenti di un’agenzia municipale, provinciale, statale o federale o di un college o università statale.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás azokat juttatja munkából származó jövedelemhez, akik szociális ellátásban, azon belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezeknek a személyeknek hosszabb ideje nincs lehetőségük egyéb munkaviszony létesítésére munkalehetőség hiánya, esetleg alacsony iskolai végzettségük, vagy munkagyakorlatból való kiesésük miatt. A közfoglalkoztatás keretében végzett munka olyan tevékenységekre irányul, amely javítja többek között a települések szociális, egészség megőrzési, nevelési, kulturális, közrend, közlekedésének helyzetét, közösségi tereinek használhatóságát, illetve a települések gazdasági, foglalkoztatási helyzetét. A közfoglalkoztatás segíti az elsődleges munkaerőpiacra történő be-,illetve visszajutást.

Δημόσια εργασία

Ο τομέας της αγοράς εργασίας που ελέγχεται από κυβερνητικούς φορείς, σε ομοσπονδιακό, σε πολιτειακό ή σε τοπικό επίπεδο. Δημόσιος υπάλληλος είναι το πρόσωπο που απασχολείται σε κρατική υπηρεσία και περιλαμβάνει τους υπάλληλους ενός δήμου, μιας κομητείας, μιας πολιτείας ή ομοσπονδιακής υπηρεσίας ή ενός κρατικού κολλεγίου ή πανεπιστημίου.

Regenerative Agriculture (RA) is a dynamic and holistic land management practice which actually improves the agroecosystem  using technologies that regenerate and revitalize the soil and the environment simultaneously to local economies. RΑ adopts practices that (i) contribute to generating/building soils and soil fertility and health; (ii) increase water percolation, water retention, and clean and safe water runoff; (iii) increase biodiversity and ecosystem health and resiliency; and (iv) invert the carbon emissions of our current agriculture to one of remarkably significant carbon sequestration thereby cleansing the atmosphere of legacy levels of CO2.

Reference

Agricoltura rigenerativa

L’agricoltura rigenerativa (AR) è una pratica di gestione del terreno dinamica e olistica che migliora effettivamente l’agroecosistema utilizzando tecnologie che rigenerano e rivitalizzano il suolo e l’ambiente contemporaneamente alle economie locali. L’AR adotta pratiche che contribuiscono a: – generare/costruire suoli e fertilità e salute del suolo; – aumentare la percolazione dell’acqua, la ritenzione idrica e il deflusso di acqua pulita e sicura; – aumentare la biodiversità e la salute e la resilienza degli ecosistemi; e – invertire le emissioni di carbonio della nostra attuale agricoltura in una con sequestro di carbonio notevolmente significativo, purificando così l’atmosfera dai maggiori livelli di CO2.

Regeneratív mezőgazdaság

A regeneratív mezőgazdaság (Regenerative Agriculture) egy dinamikus és holisztikus gazdálkodási gyakorlat, amely támogatja az agroökoszisztémát olyan eljárások segítségével, amelyek a talajt és a környezetet egyidejűleg regenerálják és revitalizálják ezzel előmozdítva a helyi gazdaságok fejlesztését. A regeneratív mezőgazdaság olyan gyakorlatokat alkalmaz, amelyek (i) hozzájárulnak a talajépítéshez, a talajtermékenységhez és a talajegészséghez; (ii) javítják a víz talajba történő beszivárgását, a vízvisszatartást, valamint a tiszta és biztonságos vízelfolyást; (iii) növelik a biológiai sokféleséget és az ökoszisztémák egészségét, ellenállóképességét (iv) megfordítják a jelenlegi mezőgazdaságra jellemző szén-dioxid-kibocsátás mértékét jelentős szén-dioxid-megkötés révén.

Αναγεννητική Γεωργία

Η Αναγεννητική Γεωργία (ΑΓ) είναι μια δυναμική και ολιστική πρακτική διαχείρισης της γης που ουσιαστικά βελτιώνει το αγροοικοσύστημα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που αναγεννούν και αναζωογονούν το έδαφος και το περιβάλλον ταυτόχρονα στις τοπικές οικονομίες. Η ΑΓ υιοθετεί πρακτικές που (i) συμβάλλουν στη δημιουργία/οικοδόμηση εδαφών, στη γονιμότητα και στην υγεία του εδάφους. (ii) αυξάνουν της διήθητικότητα του νερού, τη διατήρηση εδαφικής υγρασίας και της απορροής καθαρού και ασφαλούς νερού. (iii) αυξάνουν τη βιοποικιλότητα, την υγεία και την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος και (iv) αντιστρέφουν τις εκπομπές άνθρακα της τρέχουσας συμβατικής γεωργίας σε μια εξαιρετικά σημαντική δέσμευση άνθρακα, καθαρίζοντας έτσι την ατμόσφαιρα από τα παραδοσιακά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

According the EU’s rural development regulation (1305/2013) the “short supply chain” means a supply chain involving a limited number of economic operators, committed to cooperation, local economic development, and close geographical and social relations between food producers, processors and consumers. The SFSC’s concept is built on a simple principle – by decreasing the number of intermediaries in chain and consequently because of cost-cutting, the farmer can increase his/her income, while the price of the product does not rise considerably. One of most important features of SFSCs is the minimized number of intermediaries, the ideal being a direct contact between producer and consumer.

Reference, Reference

Filiera corta

Secondo il regolamento UE sullo sviluppo rurale (1305/2013), la filiera corta è una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. Il concetto di filiera corta si basa su un principio semplice: diminuendo il numero di intermediari nella catena e di conseguenza a causa della riduzione dei costi, l’agricoltore può aumentare il proprio reddito, mentre il prezzo del prodotto non aumenta considerevolmente. Una delle caratteristiche più importanti della filiera corta è il numero minimo di intermediari, l’ideale è un contatto diretto tra produttore e consumatore.

Rövid ellátási lánc (REL)

Az EU vidékfejlesztési rendelete (1305/2013) értelmében a „rövid ellátási lánc” olyan ellátási láncot jelent, amely korlátozott számú gazdasági szereplőt érint, elkötelezett az együttműködés, a helyi gazdaságfejlesztés, valamint az élelmiszertermelők, feldolgozók és fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok mellett. A REL koncepciója egy egyszerű elvre épül: a láncban lévő közvetítők számának csökkentésével és ennek következtében a költségcsökkentés miatt, a gazdálkodó növelheti bevételét, miközben a termék ára nem emelkedik számottevően. A REL-ek egyik legfontosabb jellemzője a közvetítők minimális száma, ideális esete a termelő és a fogyasztó közötti közvetlen kapcsolat.

Βραχεία εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων (ΒΕΑΤ)

Σύμφωνα με τον κανονισμό αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. (1305/2013) ως «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού» νοείται μια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, δεσμευμένων για συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών και των καταναλωτών. Η ιδέα του ΒΕΑΤ βασίζεται σε μια απλή αρχή: μειώνοντας τον αριθμό των διαμεσολαβητών στην αλυσίδα, ο παραγωγός μπορεί να αυξήσει το εισόδημά του, ενώ η τιμή του προϊόντος να μην αυξηθεί σημαντικά. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ΒΕΑΤ είναι ο ελαχιστοποιημένος αριθμός μεσαζόντων, με το ιδανικό να είναι η άμεση επαφή μεταξύ του παραγωγού
και καταναλωτή.

Social cooperative is a form of social enterprise that meets people’s needs through the work inclusion of disadvantaged people and the organization of social-health and educational services of general interest. It is a type of multi-stakeholder cooperative most developed in Italy, but exists in different forms in many countries, e.g. in Sweden and Great Britain it exists without any special legislation, while elements of the Italian model have been legislated in Belgium and Poland.
In Italy there are two types of social cooperatives: – aimed at providing social, socio-health and educational services (type A); – carrying out various activities – (agricultural, industrial, commercial or services) – with the aim of employing disadvantaged persons (type B). There can also be mixed type A and B cooperatives.

Reference, Reference

Cooperativa sociale

La cooperativa sociale è una forma di impresa sociale che risponde ai bisogni delle persone attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e l’organizzazione di servizi socio-sanitari ed educativi di interesse generale. È un tipo di cooperativa multi-stakeholder maggiormente sviluppata in Italia, ma esiste in forme diverse in molti Paesi, ad esempio in Svezia e in Gran Bretagna esiste senza una legislazione speciale, mentre elementi del modello italiano sono stati legiferati in Belgio e in Polonia.
In Italia esistono due tipi di cooperative sociali: – finalizzate alla fornitura di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi (tipo A); – che svolgono varie attività – (agricole, industriali, commerciali o di servizi) – con lo scopo di impiegare persone svantaggiate (tipo B). Possono esistere anche cooperative miste di tipo A e B.

Szociális szövetkezet

 A szociális szövetkezetek olyan szociális szolgáltatásokat nyújtanak, mint a gyermekek, az időskorúak és a fogyatékkal élők gondozása, valamint a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetése.
A ’jelenség’ Olaszországban a legfejlettebb, de számos országban létezik különféle formákban. Svédországban és Nagy-Britanniában például minden különös jogszabály nélkül léteznek, míg Belgiumban és Lengyelországban az olasz modell elemeit törvénybe iktatták. Az olasz szociális szövetkezet a többszereplős szövetkezet különösen sikeres formája. Az „A” típusú szociális szövetkezet tagjaiként egyesíti a szociális szolgáltatás nyújtóit és kedvezményezettjeit.  A B típusú szociális szövetkezet a hátrányos helyzetű emberek (a mentális és fizikai fogyatékkal élők, a pszichiátriai betegek, a korábbi kábítószer- és alkoholfüggők, volt fogvatartottak) munkaerőpiacra történő integrálásával foglalkozik. A szociális szövetkezetek vegyes (A és B) típusa is létezik.

Reference

Κοινωνικός συνεταιρισμός

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός είναι μια μορφή κοινωνικής επιχείρησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων μέσω της εργασιακής ένταξης μη προνομιούχων ατόμων και της οργάνωσης κοινωνικών υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης γενικού ενδιαφέροντος. Είναι ένας τύπος πολυμετοχικού συνεταιρισμού πιο ανεπτυγμένος στην Ιταλία, αλλά υπάρχει σε διάφορες μορφές σε πολλές χώρες, π.χ. στη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει χωρίς ειδική νομοθεσία, ενώ στοιχεία του ιταλικού μοντέλου έχουν νομοθετηθεί στο Βέλγιο και την Πολωνία.
Στην Ιταλία υπάρχουν δύο τύποι κοινωνικών συνεταιρισμών: – που στοχεύουν στην παροχή κοινωνικών, κοινωνικο-υγειονομικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών (τύπου Α). – την άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων – γεωργικών, βιομηχανικών, εμπορικών ή υπηρεσιών – με στόχο την απασχόληση μη προνομιούχων ατόμων (τύπου Β). Μπορούν να υπάρξουν και μικτοί συνεταιρισμοί τύπου Α και Β.

Social enterpreneurship refers to all activities and processes undertaken to discover, define, and exploit opportunities to enhance social wealth by creating new ventures or managing existing organizations in an innovative manner.

Reference

Imprenditoria sociale

L’imprenditoria sociale si riferisce a tutte le attività e i processi intrapresi per scoprire, definire e sfruttare le opportunità per aumentare la ricchezza sociale creando nuove iniziative o gestendo organizzazioni esistenti in modo innovativo.

Szociális vállalkozás

A szociális vállalkozás minden olyan tevékenységet és folyamatot magában foglal, amelyet a társadalmi jólét növelési lehetőségeinek feltárása, meghatározása és kiaknázása érdekében folytatnak, új vállalkozások létrehozásával vagy meglévő szervezetek innovatív módon történő irányításával.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Η Κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΚΕ) αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που αναλαμβάνονται για την ανακάλυψη, τον καθορισμό και την αξιοποίηση ευκαιριών για την ενίσχυση του κοινωνικού πλούτου με τη δημιουργία νέων εγχειρημάτων ή τη διαχείριση υπαρχόντων οργανισμών με καινοτόμο τρόπο.

Social Farming adopts a multifunctional view of agriculture that combines farming with social services/health care at local level. It can help to improve social and environmental awareness, in accordance with social and solidarity principles.
Even though social farming comprises a very wide range of activities, they always have two elements in common: the activities take place on a farm or market garden and they are designed for people who – either temporarily or permanently – have specific needs, including educational needs.

Reference

Agricoltura sociale

L’agricoltura sociale adotta una visione multifunzionale dell’agricoltura che combina l’agricoltura con i servizi sociali/di assistenza sanitaria a livello locale. Può aiutare a migliorare la consapevolezza sociale e ambientale, in conformità con i principi sociali e di solidarietà. Sebbene l’agricoltura sociale comprenda una gamma molto ampia di attività, queste hanno sempre due elementi in comune: le attività si svolgono in una fattoria o in un orto e sono pensate per persone che, temporaneamente o permanentemente, hanno esigenze specifiche, anche educative.

Szociális farmgazdálkodás

A szociális farmgazdálkodás a mezőgazdaság multifunkcionális jellegéből indul ki, és ötvözi a gazdálkodást a helyi szintű szociális szolgáltatásokkal/egészségügyi ellátással. Hozzájárulhat a társadalmi és környezeti tudatosság javításához, a társadalmi és szolidaritási elvekkel összhangban.
Annak ellenére, hogy a szociális gazdálkodás nagyon sokféle tevékenységet foglal magában, mindig van bennük két közös elem: a tevékenységek egy farmon vagy kertben zajlanak olyan emberek számára, akiknek – akár átmenetileg, akár tartósan – speciális szükségleteik vannak, beleértve az oktatási igényeket is.

Κοινωνική γεωργία

Η Κοινωνική Γεωργία (ΚΓ) υιοθετεί μια πολυλειτουργική άποψη της γεωργίας που συνδυάζει τη γεωργία με τις κοινωνικές υπηρεσίες/υγειονομική περίθαλψη σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σύμφωνα με τις κοινωνικές αρχές και τις αρχές αλληλεγγύης. Παρόλο που η κοινωνική γεωργία περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, υπάρχουν πάντα δύο κοινά στοιχεία: οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε ένα αγρόκτημα ή στον κήπο καταστήματος πώλησης προϊόντων, και έχουν σχεδιαστεί για άτομα που – είτε προσωρινά είτε μόνιμα – έχουν ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών αναγκών.

A social farm is an enterprise that carries out social farming activities. Although the regulations do not provide a detailed definition of a business activity, they do indicate that the aim pursued is to produce goods or services in an organised activity, carried out economically and professionally. Performing an activity with an economic method means that it is carried out in such a way as to be able to remunerate the factors employed, even if it is not for profit. It must also be carried out professionally, i.e. consistently and not occasionally. To open a social farm it is not sufficient that the activity is carried out as a business activity, but it is also necessary that a specific legal form is taken (such as that of a cooperative society, farm or association) and that the purpose pursued is social.

Reference

Fattoria sociale

Una fattoria sociale è un’impresa che svolge attività di agricoltura sociale. Sebbene la normativa non fornisca una definizione dettagliata di attività imprenditoriale, indica che l’obiettivo perseguito è la produzione di beni o servizi in un’attività organizzata, svolta con metodo economico e professionale. Svolgere un’attività con metodo economico significa che è realizzata in modo tale da poter remunerare i fattori impiegati, anche se non è a scopo di lucro. Inoltre, deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo costante e non occasionale. Per aprire una fattoria sociale non è sufficiente che l’attività venga svolta come attività imprenditoriale, ma è anche necessario che venga assunta una forma giuridica specifica (come quella di una società cooperativa, di un’azienda agricola o di un’associazione) e che lo scopo perseguito sia sociale.

Szociális farm

A szociális farm a szociális és szolidáris elveknek megfelelően, a társadalmi és környezeti szemléletformálás érdekében működő kooperatív gazdálkodási forma.
Mezőgazdasági termelő, feldolgozó, szolgáltató tevékenységet végez hátrányos helyzetű személyek bevonásával; illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló kiegészítő tevékenységet folytat a társadalom szélesebb köre számára. Egy szociális farm indításához szükség van arra, hogy üzleti vállalkozásnak tekintsék a tevékenységet, amelynek társadalmi célja van, és emellett a megfelelő jogi szervezeti formában működjön (például szövetkezet, gazdaság vagy egyesület).

Reference

Κοινωνικό αγρόκτημα

Κοινωνικό αγρόκτημα είναι μια επιχείρηση στην οποία υλοποιούνται κοινωνικές αγροτικές δραστηριότητες. Αν και οι νομοθεσίες δεν παρέχουν λεπτομερή ορισμό μιας τέτοιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ωστόσο κάποιες υποδεικνύουν ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών σε μια οργανωμένη δραστηριότητα, που ασκείται οικονομικά και επαγγελματικά. Η άσκηση μιας δραστηριότητας με οικονομική μέθοδο σημαίνει ότι πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αμείβει τους συντελεστές που απασχολούνται, ακόμη και αν δεν έχει κέρδος. Πρέπει επίσης να πραγματοποιείται επαγγελματικά, δηλαδή με συνέπεια και όχι περιστασιακά. Για να ανοίξει ένα κοινωνικό αγρόκτημα δεν αρκεί η δραστηριότητα να πραγματοποιείται ως επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί μια συγκεκριμένη νομική μορφή (όπως αυτή μιας συνεταιριστικής εταιρείας, αγροκτήματος ή ένωσης) και ο επιδιωκόμενος σκοπός να είναι κοινωνικός.

Social inclusion is defined as the process of improving the terms of participation in society for people who are disadvantaged on the basis of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion, or economic or other status, through enhanced opportunities, access to resources, voice and respect for rights.

Reference

Inclusione sociale

L’inclusione sociale è definita come il processo di miglioramento delle condizioni di partecipazione alla società per le persone svantaggiate sulla base di età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, condizione economica o di altro tipo, attraverso maggiori opportunità, accesso a risorse, voce e rispetto dei diritti.

Társadalmi befogadás

A társadalmi befogadás a társadalomban való részvétel feltételeinek javítási folyamata, az életkoruk, a nemük, fogyatékosságuk, faji, etnikai hovatartozásuk, származásuk, vallásuk, vagy gazdasági vagy egyéb státuszuk miatt hátrányos helyzetűek számára. Több és jobb lehetőséget biztosít, az erőforrásokhoz való hozzáférés, az érdekérvényesítés és a jogok tiszteletben tartása révén.

Κοινωνική ένταξη

Η κοινωνική ένταξη ορίζεται ως η διαδικασία βελτίωσης των όρων συμμετοχής στην κοινωνία για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκεύματος και οικονομικής ή/και άλλης κατάστασης, μέσω παροχής βελτιωμένων ευκαιριών, πρόσβασης σε πόρους, δυνατότητας έκφρασης και σεβασμού των δικαιωμάτων τους.

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be amplified at national and/or regional levels.

Reference

Assistenza sociale

L’assistenza sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento e lo sviluppo sociale, la coesione sociale e l’empowerment e la liberazione delle persone. I principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono centrali nell’assistenza sociale. Sostenuta dalle teorie del lavoro sociale, delle scienze sociali, delle discipline umanistiche e delle conoscenze indigene, l’assistenza sociale coinvolge le persone e le strutture per affrontare le sfide della vita e migliorare il benessere. La definizione di cui sopra può essere ampliata a livello nazionale e/o regionale.

Szociális munka

A szociális munka gyakorlaton alapuló szakma, és tudományos diszciplína, amely elősegíti a társadalmi változásokat és fejlődést, a társadalmi kohéziót, valamint az emberek fejlődését. A “társadalmi igazságosság”, az “emberi jogok”, a “kollektív felelősség” és a “sokféleség tiszteletben tartása” elvek központi szerepet töltenek be a szociális munkában. A társadalomtudományok, a humán tudományok elméletein és a helyi ismereteken alapuló szociális munka bevonja az embereket és a különböző szervezeteket, hogy fokozza a jólétet. A fenti meghatározás nemzeti és/vagy regionális szinten bővíthető.

Κοινωνική εργασία

Η κοινωνική εργασία είναι η πρακτική απασχόληση που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και την ελευθερία των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι βασικές για την κοινωνική εργασία. Υποστηριζόμενη από θεωρίες κοινωνικής εργασίας, κοινωνικών επιστημών, ανθρωπιστικών επιστημών και γηγενών γνώσεων, η κοινωνική εργασία δεσμεύει ανθρώπους και δομές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής και τη βελτίωση της ευημερίας. Ο παραπάνω ορισμός μπορεί να ενισχυθεί σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

Support by one person or group of people for another because they share feelings, opinions, aims, etc 

Reference

Solidarietà

Supporto da parte di una persona o di un gruppo di persone per un’altra perché condividono sentimenti, opinioni, obiettivi, ecc.

Szolidaritás

Egy személy vagy embercsoport támogatása egy másik által, mivel osztoznak érzéseikben, véleményükben, céljaikban stb.

Αλληλεγγύη

Υποστήριξη από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων για κάποιον/α άλλο/η  λόγω κοινών συναισθημάτων, απόψεων, στόχων κ.λπ

Sustainable agriculture means an integrated system of plant and animal production practices having a site-specific application that will, over the long term:
satisfy human food and fiber needs; enhance environmental quality and the natural resource base upon which the agricultural economy depends; make the most efficient use of nonrenewable resources and on-farm resources and integrate, where appropriate, natural biological cycles and controls; sustain the economic viability of farm operations; and enhance the quality of life for farmers and society as a whole. 

Reference

Agricoltura sostenibile

Per agricoltura sostenibile si intende un sistema integrato di pratiche di produzione vegetale e animale con un’applicazione sito-specifica per, a lungo termine: soddisfare il fabbisogno umano di cibo e fibre; migliorare la qualità ambientale e la base di risorse naturali da cui dipende l’economia agricola; fare l’uso più efficiente delle risorse non rinnovabili e delle risorse aziendali e integrare, se del caso, cicli e controlli biologici naturali; sostenere la redditività economica delle attività agricole; e migliorare la qualità della vita degli agricoltori e della società nel suo insieme.

Fenntartható mezőgazdaság

A fenntartható mezőgazdaság a növényi és állati termékek előállításának olyan integrált rendszerét jelenti, amelynek hosszú távon alkalmasnak kell lennie: az emberi élelmiszer- es rostszükségletek kielégítésére, a környezet minőségének és a természeti erőforrások állapotának javítására, az erőforrások leghatékonyabb felhasználására es ahol lehetséges a természetes biológiai folyamatok integrálására,  a mezőgazdasági tevékenységek közgazdasági életképességének  fenntartására és a gazdálkodók es a társadalom életminőségének javítására.

Αειφόρος γεωργία

Ως αειφόρος γεωργία νοείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρακτικών φυτικής και ζωικής παραγωγής με συγκεκριμένες εφαρμογές που μακροπρόθεσμα: ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου σε τρόφιμα και φυτικές ίνες/κλωστές, ενισχύει την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κατάσταση των φυσικών πόρων από την οποία εξαρτάται η αγροτική οικονομία,  κάνει την πιο αποτελεσματική χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων, διατηρεί την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων και βελτιώνει την ποιότητας ζωής των αγροτών και της κοινωνίας στο σύνολό της.

In contrast to therapeutic exercises, they always involve dynamic movements.
Whereas even active therapeutic exercises involve one parameter being measured at most (such as strength, flexibility, or endurance), therapeutic activities involve multiple. Instead of performing a single, specific, physical movement, the patient will be engaging in a functional task such as cooking. Or: Therapeutic activities utilize everyday tasks to address the combined need of improved strength, range of motion, and endurance to achieve increased independence. While simulating these activities, the person is applying the gained skills of strength and improved range of motion in a practical way. Therapeutic activities are referring to a real-life scenario to help get a patient engaged in their treatment and to accomplish the goals established. 

Reference, Reference

Attività terapeutiche

A differenza degli esercizi terapeutici, le attività terapeutiche implicano sempre movimenti dinamici. Mentre anche gli esercizi terapeutici attivi implicano la misurazione al massimo di un parametro (come forza, flessibilità o resistenza), le attività terapeutiche ne implicano molteplici. Invece di eseguire un singolo movimento fisico specifico, il paziente si impegnerà in un compito funzionale, come ad esempio cucinare. Oppure: le attività terapeutiche utilizzano le attività quotidiane per soddisfare il bisogno combinato di maggiore forza, libertà di movimento e resistenza per ottenere una maggiore indipendenza. Durante la simulazione di queste attività, la persona sta applicando le abilità acquisite di forza e una migliore gamma di movimento in modo pratico. Le attività terapeutiche si riferiscono a uno scenario di vita reale per aiutare a coinvolgere un paziente nel trattamento e per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Terápiás tevékenységek

A terápiás gyakorlatokkal ellentétben ezek mindig dinamikus mozgásokat tartalmaznak.
Amíg az aktív terápiás gyakorlatok során legfeljebb egy paramétert mérnek (például erőt, rugalmasságot vagy állóképességet), addig a terápiás tevékenységek több paramétert foglalnak magukban. Ahelyett, hogy egyetlen, konkrét fizikai mozgást végezne, a páciens funkcionális feladatot, például főzést végez. Vagy: A terápiás tevékenységek a mindennapi feladatokat használják fel az erő, a mozgástartomány és az állóképesség együttes fejlesztésre a nagyobb függetlenség elérése érdekében. E tevékenységek szimulációja során a személy a gyakorlatban alkalmazza a megszerzett fizikai erőt és a fejlesztett mozgástartományt. 

Θεραπευτικές δραστηριότητες

Σε αντίθεση με τις θεραπευτικές ασκήσεις, οι θεραπευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν πάντα δυναμικές κινήσεις. Ενώ ακόμη και οι ενεργές θεραπευτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν τη μέτρηση μιας παραμέτρου το πολύ (όπως δύναμη, ευλυγισία ή αντοχή), οι θεραπευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν πολλαπλές παραμέτρους. Αντί να εκτελείται μια ενιαία, συγκεκριμένη, σωματική κίνηση, ο ασθενής θα ασχολείται με μια λειτουργική εργασία όπως το μαγείρεμα. Ή: Οι θεραπευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν καθημερινές εργασίες για την αντιμετώπιση της συνδυασμένης ανάγκης για βελτιωμένη δύναμη, εύρος κίνησης και αντοχή για την επίτευξη αυξημένης ανεξαρτησίας. Κατά την προσομοίωση αυτών των δραστηριοτήτων, το άτομο εφαρμόζει τις αποκτηθείσες δεξιότητες δύναμης και το βελτιωμένο εύρος κίνησης με πρακτικό τρόπο. Οι θεραπευτικές δραστηριότητες αναφέρονται σε ένα σενάριο πραγματικής ζωής για να βοηθήσουν έναν ασθενή να ασχοληθεί με τη θεραπεία του και να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί.

The ‘third sector’ is an umbrella term that covers a range of different organisations with different structures and purposes, belonging neither to the public sector (i.e., the state) nor to the private sector (profit-making private enterprise). Third sector organisations operate at all levels of society, from the very local to the national and the international, and they make a significant – and rapidly increasing – contribution to the health and well-being of society. Third sector organisations include:  charities, voluntary and community organisations, social enterprises and cooperatives, think tanks and private research institutes.

Reference

Terzo settore

Il “terzo settore” è un termine generico che copre una gamma di organizzazioni diverse con strutture e scopi diversi, che non appartengono né al settore pubblico (vale a dire, lo stato) né al settore privato (impresa privata a scopo di lucro). Le organizzazioni del terzo settore operano a tutti i livelli della società, da quello locale a quello nazionale e internazionale, e danno un contributo significativo – e in rapido aumento – alla salute e al benessere della società. Le organizzazioni del terzo settore includono: associazioni di beneficenza, organizzazioni di volontariato e di comunità, imprese sociali e cooperative, gruppi di riflessione e istituti di ricerca privati.

Harmadik Szektor

A „Harmadik Szektor” egy gyűjtőfogalom, amely különböző szervezeti felépítésű és célú  szervezeteket takar. Ezek a szervezetek nem tartoznak sem a közszférához (azaz az államhoz), sem a magánszektorhoz (profitorientált magánvállalkozások). A Harmadik Szektor szervezetei a társadalom minden szintjén működnek, a helyitől a nemzeti és nemzetköziig, és jelentősen – és gyorsan növekvő mértékben – hozzájárulnak a társadalom egészségéhez és jólétéhez. A harmadik szektorba tartozó szervezetek közé tartoznak: jótékonysági szervezetek, önkéntes és közösségi szervezetek, szociális vállalkozások és szövetkezetek, agytrösztök (tanácsadó szervezetek) és magán kutatóintézetek.

Τρίτος τομέας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια έννοια διαχείρισης σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η ΕΚΕ νοείται γενικά ως ο τρόπος μέσω του οποίου μια εταιρεία επιτυγχάνει μια ισορροπία στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δεσμεύσεις («Triple-Bottom-Line- Approach»), ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μετόχων και των ενδιαφερομένων.


Groups of people who are at a disadvantage due to a characteristic they have or a status they inhabit. Some of the groups most commonly identified as vulnerable are homeless, destitute, immigrants, refugees, ex-drug addicts, ex-prisoners, people with physical or mental disability and other people who feel excluded from the economic and social life and look for help to in order to deal with the first-priority living and social needs, such as shelter, food, work, health, communication, social participation, social contribution. In addition, children from 0 to 12 years, pregnant women and elderly people are vulnerable groups due to a specific life time.

Reference, Reference, Reference

Gruppi vulnerabili

Gruppi di persone svantaggiate a causa di una loro caratteristica o di uno status in cui vivono. Alcuni dei gruppi più comunemente identificati come vulnerabili sono i senzatetto, gli indigenti, gli immigrati, i rifugiati, gli ex tossicodipendenti, gli ex detenuti, le persone con disabilità fisiche o mentali e altre persone che si sentono escluse dalla vita economica e sociale e cercano aiuto per per far fronte ai bisogni abitativi e sociali prioritari, quali alloggio, cibo, lavoro, salute, comunicazione, partecipazione sociale, contributo sociale. Inoltre, i bambini da 0 a 12 anni, le donne incinte e gli anziani sono gruppi vulnerabili in riferimento ad un momento della vita specifico.

Sérülékeny társadalmi csoportok

Adott tulajdonságuk vagy státuszuk miatt hátrányos helyzetbe került emberek csoportjai. Hajléktalanok, nélkülözők, bevándorlók, menekültek, volt drogfüggők, volt fogvatartottak és más olyan személyek, akik úgy érzik, hogy kirekesztettek a gazdasági és társadalmi életből, és segítséget keresnek a legfontosabb élet- és szociális szükségleteik, például hajlék, élelmiszer, munka, egészség, kommunikáció iránti szükségleteik kielégítése, ill. a társadalomban való részvétel, és társadalombiztosítás megszerzése érdekében. Ide sorolhatók még a 0 és 12 év közötti gyermekek, a terhes nők és az idősek a sajátos életfázisuk miatt.

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Άστεγοι, άποροι, μετανάστες, πρόσφυγες, πρώην τοξικομανείς, πρώην κρατούμενοι και άλλα άτομα που αισθάνονται αποκλεισμένοι από την οικονομική και κοινωνική ζωή και αναζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης και κοινωνικές ανάγκες πρώτης προτεραιότητας, όπως στέγη, τροφή, εργασία, υγεία, επικοινωνία, κοινωνική συμμετοχή, κοινωνική προσφορά.